НАЧАЛО    ПУБЛИКАЦИИ    БИБЛИОТЕКА    КОНТАКТЫ    E-MAIL    ГОСТЕВАЯ    ЧАТ    ФОРУМ / FORUM    СООБЩЕСТВО  Наши счётчики

Яндекс цитування

 

      
Институт стратегического анализа нарративных систем
(ИСАНС)
L'institut de l'analyse strategique des systemes narratifs
(IASSN)
Інститут стратегічного аналізу наративних систем
(ІСАНС)документ (ПРОЕКТ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом директора Інституту стратегічного
аналізу наративних систем
від “_____ ” _______________________ 200_ р.

ПОЛОЖЕННЯ
про наукову діяльність
Інституту стратегічного
аналізу наративних систем

1. Загальні положення.

1.1. Положення діє з метою визначення вимог та засад, правових і організаційних основ проведення наукової, науково-технічної і науково-організаційної діяльності в Інституту стратегічного аналізу наративних систем (далі - Інститут)

1.2 Положення розроблене відповідно до Законів України “Про освіту”,“Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про вищу освіту”, Статуту Благодійного Фонду "Меценат" та інших нормативно-правових актів України у галузі освіти і науки.

1.3. Основним завданням наукової, науково-технічної і науково-організаційної діяльності в інституті (в подальшому - наукова діяльність) є здобуття нових знань, які є базою для навчальної діяльності; розв’язання комплексних завдань у сфері наукового, технологічного та інноваційного розвитку; впровадження та використання в Україні і на світовому ринку наукової продукції, створеної в Інституті.

1.4. Наукова діяльність інституту включає фундаментальні та прикладні наукові дослідження і розробки в галузі природничих, гуманітарних, суспільних наук, формами якої є науково-дослідні роботи (далі - НДР); організацію та проведення конференцій, конгресів, симпозіумів та участь у них, а також інші роботи, що пов’язані з доведенням наукових і науково-технічних знань до стадії їх практичного використання.

1.5. Результатом наукової діяльності Інституту є наукова або науково-технічна продукція, представлена у формі наукового повідомлення, наукової доповіді, звіту, статті, монографії, проекту, документації, відкриття, розробки, готової до впровадження.

1.6. Наукова діяльність проводиться в структурних підрозділах Інституту відповідно до Положень про них.

2. Суб’єкти та організаційна структура наукової діяльності.

2.1. Головним суб’єктом наукової діяльності є Інститут як юридична особа.

2.2. Керівництво організацією наукової діяльністі в Інституті здійснює перший заступник директора.

2.3. Основною і визначальною ланкою, що забезпечує процес наукових досліджень в Інституті, є відділ, який відповідно до Положення про відділ Інституту стратегічного аналізу наративних систем несе відповідальність за проведення наукової діяльності.

2.4. Наукові дослідження здійснюють науково-педагогічні та наукові працівники, докторанти, аспіранти, студенти, стажисти, інженерно-технічні та інші працівники Інституту, працівники сторонніх організацій на основі трудових договорів, контрактів, інших форм здійснення трудових відносин, а також договорів підряду відповідно до чинного законодавства України.

2.5. Участю у науковій діяльності Інституту вважається:

- проведення теоретичних та експериментальних досліджень;

- правове, інформаційне, нормативне, метрологічне, патентно-ліцензійне, матеріально-технічне та інше забезпечення науково-дослідної роботи;

- складання, розробка договорів, пропозиції до виконання НДР щодо включення НДР до «Тематичного плану науково-дослідних робіт», розробка технічного завдання, календарного плану, кошторису, договорів підряду та іншої документації;

- організація виконання НДР, координація виконання її окремих частин;

- визначення програми і методики проведення досліджень;

- контроль за якістю виконуваних досліджень;

- складання звітів, виконаних НДР, її етапів та їх здача замовнику

2.6. Основною формою виконання НДР є наукова тема. Штатні розписи науково-дослідних тем, погоджуються з першим заступником директора, після чого затверджуються директором Інституту.

2.7. Вчена рада Інституту визначає пріоритетні напрями наукових досліджень, вносить рекомендації щодо створення, ліквідації, реорганізації науково-дослідних підрозділів.

2.8. Для виконання наукової теми визначається колектив виконавців та призначається науковий керівник, який повинен мати науковий ступінь доктора або кандидата наук. До колективу виконавців, що виконує НДР, може входити керівник-адміністратор (менеджер).

2.9. Науково-дослідна робота може бути комплексною і включати підрозділи, для яких призначаються також окремі керівники.

2.10. Наукові керівники НДР призначаються наказами директора на підставі ухвал Вчених рад відділів і секторів і несуть відповідальність за їх виконання. Науковий керівник керує, організовує, визначає методи і засоби проведення роботи, подає на розгляд Вченої ради відділу або сектору наукові звіти про виконану роботу, здає замовнику наукову продукцію, забезпечує цільове використання коштів, матеріально-технічних ресурсів, своєчасне проведення їх обслуговування, здійснює контроль за безпечним проведенням НДР, здійснює вимоги щодо захисту і збереження наукової інформації.

2.11. Керівник-адміністратор (менеджер) науково-дослідної роботи забезпечує: підтримку безпосередніх контактів із замовником, вчасне та якісне оформлення договірних документів, організовує підготовку та передає замовнику звітну документацію та іншу наукову продукцію, здійснює пошук споживачів наукової продукції і джерел фінансування НДР.

2.12. Для здійснення наукової діяльності в Інституті утворюються навчально-наукові, науково-дослідні підрозділи, а також підрозділи з координації та забезпечення НДР, які складають науково-дослідну частину (НДЧ) Інституту. Робота кожного з них є частиною наукової діяльності Інституту.

2.13. До навчально-наукових підрозділів Інституту відносяться: Наукова бібліотека, Галицька етнолого-топонімічна експедиція.

2.14. В структурних підрозділах організацію наукової діяльності здійснюють заступники керівників структурних підрозділів з наукової роботи, які працюють на штатних посадах або за сумісництвом.

2.15. Науково-дослідні підрозділи здійснюють свою діяльність під науковим керівництвом призначених наказом директора наукових керівників.

2.16. До підрозділів з координації та забезпечення науково-дослідних робіт Інституту відносяться: відділ докторантури і аспірантури, науково-організаційна група, інформаційно-аналітична група, інвестиційно-інноваційна група, група планування та економічного аналізу, група бухгалтерського та фінансового обліку, група обліку кадрів, патентно-ліцензійна служба та інші підрозділи.

2.17. Відділ докторантури і аспірантури проводить організаційну та методичну роботу з допомоги здання кандидатських іспитів, з допомоги оформлення та ведення атестаційних справ докторантів, аспірантів.

2.18. Науково-організаційна група працює із замовниками з питань ініціювання проведення НДР, та вихідних вимог розроблення технічних завдань; проводить збір заявок та пропозицій щодо включення НДР до “Тематичного плану”; бере участь в укладанні договорів на їх виконання; виконує необхідний аналіз науково-технічної та нормативної документації; контролює здачу НДР (їх етапів) та приймання Вченими радами (відділів, секторів); подає пропозиції щодо складу комісій зі здачі НДР замовникам.

2.19. Інформаційно-аналітична група здійснює інформаційне забезпечення; контроль і аналіз бази даних щодо виконання наукових розробок; забезпечення використання інформаційних технологій для досліджень; випуск інформаційно-аналітичного тижневика, інформаційних матеріалів і видань; проводить аналіз документації, підсумків науково-дослідної роботи; складає річні аналітичні доповіді; подає до органу державної реєстрації реєстраційні та облікові картки НДР, проміжні та заключні звіти для реєстрації; передає заключні звіти про НДР до наукової бібліотеки Інституту для подальшого їх використання; здійснює координацію рекламної діяльності; бере участь у виставках та презентаціях.

2.20. Інвестиційно-інноваційна група проводить пошук та залучення додаткових джерел фінансування на проведення наукових досліджень, організує реалізацію наукових результатів, визначає замовників розробок конкретних засобів, приладів, технологій та методик.

2.21. Група планування та економічного аналізу формує (разом з науковими керівниками) планові кошториси, штатні розписи; здійснює планування, облік і калькуляцію вартості науково-дослідних робіт, економічні аналізи та прогноз наукових досліджень, готує критерії оцінки їх ефективності.

2.22. Група бухгалтерського та фінансового обліку здійснює фінансове забезпечення наукової діяльності, веде бухгалтерський облік і звітність науково-дослідних робіт.

2.23. Група обліку кадрів готує документи для прийому на роботу: проекти контрактів з працівниками, матеріали для проведення конкурсів наукових працівників, інші документи щодо переміщення, звільнення, надання відпусток та відряджень; проводить персональний і статистичний облік всіх категорій працівників, веде і зберігає трудові книжки штатних працівників, оформляє і видає посвідчення особистості і довідки про роботу.

2.24. Патентно-ліцензійна служба вирішує питання, пов’язані з проведенням патентних досліджень, підготовкою документів для отримання патентів та ліцензій, оформляє патентний захист об’єктів інтелектуальної власності.

3. Організація і планування наукової діяльності.

3.1. Планування НДР здійснюється: з НДР, що фінансуються за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету - за програмно-цільовим методом, згідно із затвердженими Вченою радою Інституту Тематичним планом та згідно з пропозиціями відділів, структурних підрозділів або окремих працівників Інституту, рекомендованими Вченими радами відділів або секторів; з договірних НДР - згідно з планом коштів спеціального фонду Державного бюджету та заявками на їх виконання, що подані замовниками та виконавцями.

3.2. Відділи та наукові підрозділи Інституту подають щорічно за встановленою формою пропозиції щодо включення НДР, що фінансуються за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету, до Тематичного плану на наступний рік, а з договірних НДР - протягом року. Пропозиції повинні відповідати наявному науковому потенціалу та пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки в Україні.

3.3. Розподіл кількості тем та обсягів їх фінансування, що фінансуються за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету, між структурними підрозділами Інституту готує проректор з наукової роботи та затверджує ректор.

3.4. Науково-технічна рада (в межах затвердженого директором розподілу кількості тем та обсягів їх фінансування) проводять конкурсний відбір науково-дослідних робіт для включення їх до Тематичного плану на наступний рік.

3.5. Комплексний тематичний план науково-дослідних робіт, що фінансуються за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету, а також Тематичний план договірних науково-дослідних робіт затверджує директор Інституту.

3.6. Включення в Тематичний план договірних науково-дослідних робіт та подальше його виконання здійснюється відповідно до ДСТУ 3973-2000, ДСТУ 3974-2000, ДСТУ 3008-95 та інших чинних нормативних документів.

3.7. Наявна матеріально-технічна база, склад наукового обладнання та засобів вимірювань повинні бути достатніми для проведення НДР. Наукові дослідження проводяться в приміщеннях, що забезпечують виконання вимог до установлених умов праці і гарантують безпеку праці.

3.8. Якість наукової продукції (заключного звіту, інших наукових документів) підтверджується декларацією про їх відповідність вимогам чинних нормативних документів, підписаною науковим керівником.

3.9. Завершена НДР подається науковим керівником до розгляду на засіданні кафедри, Вченої ради (відділу, сектору) та Науково-технічної ради. Розглянутий та схвалений звіт про НДР подається на затвердження проректору з наукової роботи і здається замовнику

3.10. Реєстрація та облік НДР здійснюються шляхом подачі до органу державної реєстрації реєстраційної та облікової карток та заключного звіту.

4. Фінансування наукових досліджень, оплата праці.

4.1. Фінансування наукової діяльності здійснюється за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету, та коштів, одержаних за виконання науково-дослідних робіт (послуг) на замовлення юридичних та фізичних осіб, інших не заборонених законодавством джерел.

4.2. Фінансово-господарська діяльність науково-дослідних підрозділів, підрозділів з координації та забезпечення науково-дослідних робіт здійснюється згідно зі Статутом Благодійного Фонду "Меценат" та відповідно до законодавства України.

4.3. Кошти на виконання НДР витрачаються згідно з затвердженими кошторисами.

4.4. Оплата праці працівників, які проводять наукові дослідження, здійснюється відповідно до Законів України та інших нормативно-правових актів, генеральних, галузевих, регіональних угод, колективного договору в межах затвердженого кошторису НДР.

4.5. Оплата праці заступників директорів інститутів, заступників керівників інших структурних підрозділів з наукової роботи здійснюється шляхом встановлення їм надбавки до посадового окладу.

5. Міжнародні зв’язки.

5.1. Інститут як суб’єкт наукової діяльності бере участь у виконанні міжнародних науково-технічних програм і проектів, що виконуються в рамках міжнародного науково-технічного співробітництва, а також в отриманні грантів, які підлягають державній реєстрації у визначеному порядку.

5.2. Інститут підтримує відносини з науковими та науково-технічними організаціями, юридичними особами інших держав, міжнародними науковими організаціями, іноземними та міжнародними науковими товариствами і об’єднаннями, якщо ці відносини не суперечать законодавству України.

5.3. Інститут підтримує міжнародне наукове співробітництво шляхом:

- проведення спільних наукових досліджень, технічних і технологічних розробок;

- участі на основі кооперації у спільних науково-технічних програмах;

- проведення досліджень і розробок за спільними координаційними угодами;

- проведення спільних досліджень та розробок у міжнародних колективах спеціалістів, міжнародних інститутах та спільних підприємствах;

- взаємного обміну науковою та науково-технічною інформацією, використання об’єднаних міжнародних інформаційних фондів, банків даних;

- проведення міжнародних конференцій, конгресів, симпозіумів та участі в них;

- взаємного обміну науковими і науково-педагогічними працівниками, студентами, аспірантами, докторантами, а також спільної підготовки спеціалістів тощо.

О.Б. Гуцуляк
О.Б. Радченко
Р. Шевців

nationalvanguard


 

   
вверх  Библиография г. Ивано-Франковск, Группа исследования основ изначальной традиции "Мезогея", Украина


Найти: на:
Підтримка сайту: Олег Гуцуляк goutsoullac@rambler.ru / Оновлення 

  найліпше оглядати у Internet
Explorer 6.0 на екрані 800x600   |   кодування: Win-1251 (Windows Cyrillic)  


Copyright © 2006. При распространении и воспроизведении материалов обязательна ссылка на электронное периодическое издание «Институт стратегических исследований нарративных систем»